เกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่มีความเข้าใจในทฤษฎีฟิสิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนการสอนภาคบรรยาย

การเรียนการสอนภาคบรรยาย ที่สาขามีจำนวนสองห้องได้แก่ อาคาร 11/1 ห้อง 202 และห้อง 203 โดยสามารถรองรับนักศึกษาได้ห้องละประมาณ 40 คน มีโสตทัศนอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ

รายวิชาปฏิบัติการ ที่สาขาจัดการเรียนการสอน ณ อาคาร 11/2 โดยเป็นอาคารสามชั้น มีจำนวน 5 ห้องเรียน รองรับนักศึกษาได้กลุ่มเรียนละ 36-40 คน โดยจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มเรียนรู้ กลุ่มละ 3-4 คน นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ และการทำงานเป็นกลุ่ม โดยจะมีอาจารย์ดูแลกลุ่มเรียนละ 1-2 ท่าน เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย และให้คำแนะนำระหว่างทำการทดลอง