อ.จิระวัฒน์ จันทรังษี

การใช้โปรแกรม TeXaide ช่วยพิมพ์สมการ

ในการพิมพ์สมการคณิตศาสตร์บน web สาขานั้น เราสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้คำสั่ง \(\LaTeX\) เหมือนที่ผมเขียนให้ดูใน Post ก่อนหน้านี้ (การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ใน web สาขา) โดยเราสามารถใช้โปรแกรม TeXaide ช่วยพิมพ์สมการขึ้นมาก่อน ซึ่งการใช้งานจะเหมือนกับ Equation 3.0 ใน Microsoft Word จากนั้น copy สมการจาก TeXaide ไปใส่ในเนื้อหาที่เราต้องการจะ post ครับ

การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ใน web สาขา

ตอนนี้ web สาขาฟิสิกส์ สามารถพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ได้แล้วครับ (Credit MathJax-LaTeX และ MathJax) ตัวอย่างเช่น ผลเฉลยของสมการ \(ax^2+bx+c=0\) คือ \[x = \frac{{ – b \pm \sqrt {b^2 – 4ac} }}{{2a}}\]

วิธีการพิมพ์และเผยแพร่บทความ

อาจารย์ท่านที่ต้องการเผยแพร่บทความ สามารถอ่านวิธีพิมพ์และเผยแพร่บทความได้จากเอกสารต่อไปนี้ครับ การพิมพ์และเผยแพร่บทความของท่าน

วิธีเปลี่ยน Password ของท่าน

เนื่องจาก Password ที่ผมจะส่งกลับไปให้อาจารย์นั้น เป็น Password ชั่วคราวและไม่ปลอดภัย ขอให้อาจารย์ทุกท่านเปลี่ยนเป็น Password ที่ท่านต้องการเสียก่อน โดยใช้วิธีที่ผมเขียนไว้ในเอกสารนี้ครับ วิธีการเปลี่ยน Password ในเอกสารนี้จะบอกเกี่ยวกับการ log in เข้าสู่ระบบ (ซึ่งจะต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนจึงจะเขียนบทความ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้) และวิธีเปลี่ยน Password ซึ่งอาจารย์จะต้องใช้เป็นประจำครับ

ขอเชิญชวนอาจารย์ใช้งาน website สาขา

ขอเชิญชวนอาจารย์สาขาฟิสิกส์ทุกท่านเขียนบทความทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่าน website ของสาขาฟิสิกส์

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง

เรียนอาจารย์สาขาฟิสิกส์ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา, สถาบันการศึกษาของท่าน ในหน้า People หากต้องมีการแก้ไข ให้ท่านแจ้งมาที่ chirawat.c@rmutk.ac.th และหากอาจารย์ท่านใดต้องการให้เพิ่ม page เพื่อเขียนประวัติ, ผลงาน ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับ